آخرین دستاوردها

محمد علی مینایی

تحقیقات فاز اول طرح كلان ملي مطالعات امنیت اجتماعی به بهره‌برداري رسيد؛ مركز مطالعات جامعه و امنيت در راستاي اجراي طرح كلان ملي مطالعات امنيت اجتماعي پنج طرح مربوط به فاز نخست را به مرحله بهره برداري رسانيد. برابر فاز اول، 5 طرح تحقیقاتی به شرح زیر برنامه‌ریزی شده بود که خاتمه یافته اند. اين طرح ها به قرار زير ميباشند...ادامه مطلب

مکتب ایرانی امنیت

محمدعلی مینایی

تدوين نظريه مبناي امنيت اجتماعي براي نخستين بار در ساحت پژوهش نظري؛ مركز مطالعات جامعه و امنيت در نظر دارد تا پس از حدود دو دهه فعاليت پژوهشي پيرامون مقوله امنيت اجتماعي  يا به عبارت دقيقتر جامعه اي به منظور تامين و تعيين بنيادهاي نظري لازم در راستاي تحقيقات امنيت پژوهانه به ارائه نظريه اي بومي كه منطبق با واقعيتهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايران معاصر است، مبادرت ورزد.... ادامه مطلب

طرح جامع امنیت

محمد علی مینایی

In Englishدستاوردهای طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي؛ مركز مطالعات جامعه و امنيت با استعانت از خداوند متعال طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي را با موفقيت به اتمام رسانيده و نظر به دستاوردهاي ارزشمند حاصل شده در طرح اخير و تامين نيازهاي اساسي نهادها و سازمانهاي بهره بردار، طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي به طرح كلان ملي ارتقاء يافته... ادامه مطلب

  طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

طرح كلان ملي مطالعات امنيت اجتماعي مصوب شورايعالي عتف در سال 1390ا ميباشد و در عين حال اولين طرح كلان ملي در حوزه علوم انساني و اولين طرح كلان ملي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است... ادامه مطلب

  طرح کلان ملی در یک نگاه

عملکرد و چشم انداز فعالیت های طرح كلان ملي مطالعات امنیت اجتماعی

طرح كلان ملي مطالعات امنيت اجتماعي به منظور تمهيد تئوريك و زمينه‌سازي براي ارتقاء همه‌جانبه و پايدار امنيت اجتماعي در جامعه ايران بر پايه علوم، تحقیقات و فناوري و نيز رهنمودهاي مذكور در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و سياست‌هاي كلپي برنامه پنجم توسعه مصوب مقام معظم رهبري، دستاوردها، ابداعات و ...ادامه مطلب

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

امنیت اجتماعی معنا و مفهوم

دکتر قدیر نصیری

به نظر مي‌رسد پس از اينكه امنيت فردي مورد شناسايي قرار گرفت، افراد براي تحقق و تحكيم امنيت و جايگاه خود ناگزير از عضويت در اجتماعات يا گروههاي مختلف اجتماعي هستند. اين سطح از امنيت تحت عنوان امنيت اجتماعي  (Societal Security) مورد توجه و بحث قرار مي‌گيرد. ادامه مطلب

اخبار

مصاحبه با صاحب نظران

تازه ها

کتاب های منتشر شده گروه