مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت


کتب در دست انتشار فاز اول طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی به مرحله چاپ رسید؛ در فاز نخست و ذیل اهداف طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی، 5 کتاب در حال چاپ می باشد...

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه