مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

لیست کتاب‌های منتشرشده

1- درآمدی نظری بر امنیت جامعه‌ای

2- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت

3- پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (دفتر نخست)

4- جامعه‌شناسی تاریخی امنیت در ایران

5- اینترنت و امنیت اجتماعی

6- ترجمان جامعه و امنیت؛ جامعه، امنیت، هویت

7- ترجمان جامعه و امنیت، خشونت قومی و محظور امنیتی

8- امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی

9- فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت

 

لیست کتاب‌هایی که در آینده منتشر می‌شوند

1- شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر شاخص‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

2- مفاهیم پایه و مولفه‌های مفهومی امنیت

3- بحران‌شناسی امنیت اجتماعی در ایران

4- پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (دفتر دوم)

5- نظریة امنیت جامعه‌ای: چارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی

6- اصول و مبانی امنیت اجتماعی شده در اسلام با تاکید بر قرآن کریم و سیره معصومین  علیهم السلام

7- ابعاد موثر بر  امنیت اجتماعی  در جامعه ایران (مؤلفه‌ها و شاخص‌ها)

8- بررسی فرصتها وتهدیدات  شبکه‌های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها

9- سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

10- پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی

11- مبانی نظری امنیت انتظامی

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه