مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت


جدول جلسات برگزار شده در کرسی شاخص سازی به شرح زیر است:


شماره جلسه

موضوع ارائه

1

 

جلسه بحث پیرامون کلیات، اصول و چهارچوب اجرایی کرسی «مطالعات راهبردی شاخص‌سازی»

2

 

جلسه توجیهی و هماهنگی کرسی  «مطالعات راهبردی شاخص‌سازی»: معرفی نقشه راه، برنامه، موضوعات ارائه و ارائه کنندگان.

3

 

گزارش طرحهای تحقیقاتی اجرا شده در مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه  و به‌طور‌خاص فعالیت‌های انجام‌شده در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام»  

4

 

فرایند علمی طراحی، شناسایی و تعیین شاخص امید به زندگی

5

 

ارائه مبانی تئوریک و متدولوژی شاخص‌سازی (شاخص ترکیبی)

۶

 

«فعالیت‌های انجام شده در حوزه شاخص‌سازی با تاکید بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، توصیف، نقد و ارزیابی»                            

۷

 

شاخص­ها و محورهای دوازده‌گانه ماده 68 قانون برنامه

۸

جمع‌بندی از 7 جلسه گذشته

 

۹

 

فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه دفاع ملی در زمینه شاخص‌سازی

 

۱۰

معرفی شاخص نوآوری جهانی و روند رتبه ایران در آن

۱۱

فرایند تولید آمارهای مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های کلان در نظام آماری کشور

۱۲

بررسی ساختار و اطلاعات مربوط به شاخص شکنندگی دولت‌ها

۱۳

معرفی و اولویتبندی شاخصهای جنسیتی

14

شاخص‌های امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران و طراحی مدلی برای سنجش آن

15

مروری بر وضعیت سواد و تحصیلات در ارتباط با امنیت اجتماعی در ایران

16

شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و امنیت

17

ضرورت طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

18

 

بررسی و تحلیل شاخص امنیت ملّی هند

19

تحلیل  امن‌ترین کشورها و شهرهای جهان از دیدگاه شاخص‌های بین المللی

20

بررسی و تحلیل  100  شاخص ترکیبی بین المللی(با تاکید بر حوزه‌های امنیت و دفاع)

21

روند شاخص‌های جمعیتی و دیدگاه امنیت ملی

22

شاخص‌های ترکیبی؛ چرایی و مبانی نظری آن

23

متودولوژی شاخص‌سازی ترکیبی (کارکرد تحلیل‌های چندمتغیره در تدوین شاخص‌های ترکیبی)

24

بررسی شاخص‌سازی ترکیبی اقتصاد مقاومتی در ایران 
  • فرزانه مینایی

کتاب های منتشر شده گروه